3.11.22 – Fjerning av tungsikring og etablering av støyvoll

Bilde fra da interimsvegen fortsatt var i bruk

Entreprenøren har 3. november gått i gang med å fjerne tungsikring og støyskjermer langs interimsvegen i Harstadbotn. Interimsvegen er ikke lengre i bruk fra og med i dag tidlig. Trafikken går nå på rv. 83 i nordlig retning, mens sørgående trafikk fortsatt kjører om Seljestadvegen.

15. november er det bestilt fjerning av brua på interimsvegen.

Entreprenøren vil benytte interimsvegen etter 15. november for tilgang til graving av grøft langs rv. 83. Når dette arbeidet er fullført vil så interimsvegen fjernes. Det videre arbeidet på denne strekningen består i å støyskjerme strekningen, og det vil skje med en kombinasjon av støyvoll og støyskjermer.

Støyskjermingen vil bli etablert en gang på vårparten i 2023. Mer nøyaktig tidfesting for dette arbeidet gjøres i disse dager og vil så bli kommunisert ut til naboer.

Vi vil se på muligheten for en midlertidig støyskjerming i perioden frem til den permanente er etablert. En slik løsning må vurderes opp mot pågående anleggsarbeider i området, vinterdriften av Rv. 83, samt omfanget av en slik løsning.

For mer informasjon eller svar på spørsmål:

Nabokontakt Martin Haagensen: martin.haagensen@vegvesen.no