Prosjektet skal sikre Harstad et transportsystem som gir god og sikker fremkommelighet for alle trafikanter.  Pakken vil gi byen et omfattende gang- og sykkelveisystem, seks nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken.

Harstadpakken er et samarbeidsprosjekt mellom Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen. Målet er å redusere biltrafikken i Harstad sentrum, bedre kollektivtilbudet og gjøre det enklere å sykle og gå. I tillegg skal byens innfartsveg rv. 83 oppgraderes.

  • Stortinget har vedtatt en merfinanisering på 770 millioner kroner (2021 kr) (Stortings prop. 204S).
  • Utbyggingen i trinn 2 startet opp tidlig i 2022.

Trinn 1 og 2

Trinn 1 av Harstadpakken er bygd og tatt i bruk med god effekt. Blant annet tar Harstadåstunnelen daglig nær 8000 biler som før kjørte gjennom sentrum.

Trinn 2 er etter merfinansiering tilført 770 millioner kroner (2021 kr). Ubrukte midler fra trinn 1 overføres til trinn 2.

Samlet for begge trinn av pakken er den totale kostnaden beregnet til 2610 millioner kroner (2021 kr).

Statens vegvesen har ansvaret for å bygge om og effektivisere byens innfartsveg (rv. 83) fra Kanebogen til Margrethe Jørgensens vei. Dette er det største enkeltprosjektet i trinn 2, Planlagt byggestart er lagt til nyåret 2022.

Harstadpakkens hovedmål:

  • Biltrafikk på rv. 83 i sentrum skal reduseres med 40 %
  • Gjøre det mulig å sykle i hastigheter opp til 25-30 km/t på sammenhengende og attraktivt hovedsykkelvegnett
  • Gi full framkommelighet og forutsigbar reisetid og regularitet for de viktigste bussrutene i byområdet
  • Fremkommeligheten for biltrafikken på innfartsvegen rv. 83 er minst like god som i dag

Fakta

Fase:Byggefase
Kommuner:Harstad
Fylker:Troms (fra 1.1.2024 ble Troms og Finnmark egne fylker)
Finansiering:Stat, Fylke, Kommune, Bompenger
Nasjonal transportplan:Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:2610 millioner 2021-kroner
Oppstart:Desember 2013
Antatt åpnet:2025

Kontakt oss

Ønsker du å gi oss en tilbakemelding, eller har et spørsmål du ønsker å få svar på? Benytt gjerne dette skjemaet, eller ta direkte kontakt med en av oss.

Kontakt

Geir Hartz Jørgensen

Prosjektleder

Telefon: +47 905 24 001

E-post: geir.joergensen@vegvesen.no

Wibeke Knudsen

Delprosjektleder

Telefon: +47 482 24 371

E-post: wibeke.knudsen@vegvesen.no

Martin Haagensen

Nabokontakt

Telefon: +47 905 18 636

E-post: martin.haagensen@vegvesen.no

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: +47 913 63 044

E-post: knut.haarvik@vegvesen.no

Fred-Erik Fredly

Prosjektleder Harstadpakken for Harstad kommune

Telefon: +47 481 34 330

E-post: fred.fredly@harstad.kommune.no