Kongsveien og Mercurveien åpner neste uke

Mercurveien i retning mot sentrum: Midt på bildet sees stolpene til rekkverket som deler kulverten mellom gang- og sykkelveg og kjørebane. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

I høst har det vært jobbet med oppgradering av Kongsveien og Mercurveien som en del av Harstadpakken. Status fredag er at det kan se ut som at veien kan åpne på mandag.

Den største endringen vil merkes for de myke trafikantene. Det er etablert fortau og gang- og sykkelveg på strekningen som betyr at gående og syklende får en trygg ferdselsåre gjennom området. Dette gir en mer helhetlig trasé for myke trafikanter og vil forlenges videre mot sentrum i 2024. Det er også gjort oppgraderinger på busstoppene.

Vikeplikt for møtende trafikk: Skal man som bilist i retning Gangsås har man vikeplikt for møtende trafikk. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Vikeplikt for møtende trafikk i kulverten

For å få plass til gang- og sykkelveg gjennom kulverten som går under rv. 83 er kjørebanen innsnevret til et kjørefelt. Trafikk som kommer fra sentrum/ sørsiden har vikeplikt for møtende trafikk.

Det har også foregått arbeider i den kommunale delen av Kongsveien som går fra krysset Kongsveien/ Mercurveien til boliger i Kongsveien. Denne veien åpner samtidig som resten av Kongsveien og Mercurveien.

Arbeidet fortsetter i 2024

Troms og Finnmark fylkeskommune er byggherre i Kongsveien for Harstadpakken. I 2024 skal arbeidet fortsette videre mot sentrum fra krysset Kongsveien/ Autoveien til Kongsveien/ fv. 7750 i Harstadbotn.

Arbeidet med påkjøringsrampen fra Mercurveien til rv. 83 i retning sentrum skal også starte opp i 2024. Her er Statens vegvesen byggherre.

Fra krysset Kongsveien/ Autoveien ved Jysk. Nytt fortau går opp bakken på venstre side langs med ny støttemur. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen
Oppdatert: 15. november 2023