Kilbotnveien
Prosjekt id: 11

Prosjekttype
Gang- og sykkelveg
Byggestart
Uavklart
Ferdigstilling
Uavklart
Status
Under planlegging

Det skal bygges gang- og sykkelveg langs fylkesveg 7744 (Kilbotnveien). Dette gjelder strekningen fra Leholla sørover til Blomjoten, som er på cirka 2 kilometer. Strekningen er en del av Harstad kommunenes sammenhengende hovednett for sykkel.

Fakta om prosjektet:

Styringsgruppa for Harstadpakken vedtok tirsdag 25. april å starte detaljreguleringen av gang- og sykkelvei i Kilbotn.

I dag er trafikkforholdene langs fylkesvegen i Kilbotn stedvis uoversiktlig med mange krappe svinger og dårlig sikt. Selv om trafikkmengden er relativt liten, er det vanskelig som fotgjenger og syklist å bevege seg i dette trafikkbildet.

Dette oppnår vi:

Tryggere ferdsel for myke trafikanter. I tillegg vil man få bedre sikt gjennom svingene, ettersom etableringen av gang- og sykkelvegen betyr at man tar bort en del fjell og trær.

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden