Mølnholtet
Prosjekt id: 23

Prosjekttype
Gang- og sykkelveg, Kollektiv
Byggestart
2016
Ferdigstilling
2017
Status
Ferdigstilt

Strekningen på 650 meter er opparbeidet for kollektivtrafikk med leskur og sanntidssystem samt sykkelvei med fortau belyst med nye LED armaturer. Arbeidene startet i mai 2016, og prosjektet var ferdig september 2017. Totale kostnader er 25,9 millioner kroner hvorav 18,1 millioner til kjørevei samt sykkelvei med fortau i regi av Harstadpakken. Etablering av vann kostet 4,0 millioner og avløp kostet 3,8 millioner.

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden