Anbud for Mercurveien er nå lyst ut

Kontrakten for oppgradering av Mercurveien nord er lyst ut.

Kontrakten går på oppgradering av fv. 7750 Mercurveien nord i Harstad.

Kontrakten ble lyst ut tirsdag 31. januar og omfatter den nordlige delen av fv. 7750 Mercurveien ut mot Gangsås, like utenfor Harstad sentrum. Strekningen er på cirka 700 meter og det er om lag 250 kjøretøy som benytter seg av veien per dag. Hastigheten ligger på 40 km/t.

– Dette er en viktig oppgradering som vil komme til gode for næringslivet i området, sier Eirin-Anne Blix, seksjonsleder for utbygging i Troms og Finnmark fylkeskommune. Trafikantene vil få en vei med bedre standard, som igjen medfører bedre framkommelighet og trafikksikkerhet.

Veiutbedring med breddeutvidelse

I kontrakten inngår det diverse veiutbedringstiltak. Dette inkluderer blant annet ny overbygning og veifylling, overvannshåndtering, tilpasning av adkomstveier og avkjøringer og etablering av rekkverk.

Kjørebanen, som i dag er cirka fem meter på det smaleste, skal bredde-utvides. I starten av parsellen vil veitraseen stedvis omlegges. Med fjellskjæringer opp mot 30 meter høyde er rassikring en viktig del av oppgavene langs strekningen.

Anleggsarbeidene fra juni til oktober 2023

Entrepriseform er utførelsesentreprise og kontraktstypen er enhetspriskontrakt.

Tilbudskonferanse vil finne sted tirsdag 28. februar. Arbeidene kan settes i gang når avtale er inngått og forventet oppstart er i løpet av juni 2023. Anleggsarbeidene skal ferdigstilles innen 12. oktober 2023.

Oppdatert: 27. februar 2023