Blir største entreprenør i Harstadpakken

Anlegg Øst vant oppdraget med å bygge det største delprosjektet i Harstadpakken.

I skarp konkurranse med Harstad Maskin AS vant entreprenørselskapet Anlegg Øst Entreprenør AS oppdraget med å bygge riksveg 83 prosjektet, S1, Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg. Den 2,2 kilometer lange parsellen går fra Kanebogen til Seljestad. Prosjektet er en videreføring av arbeidene med å gi Harstad en ny framtidsrettet innfartsåre langs riksveg 83.

God konkurranse

Det har vært en jevn og god konkurranse med to seriøse tilbydere som begge leverte svært gode tilbud gjennom forhandlingene med Statens vegvesen.

– Anlegg Øst Entreprenør AS vant fordi de leverte den beste kombinasjon av pris, plan for gjennomførring og ivaretakelse av sikkerhet, helse, miljø og klima. De er derfor tildelt kontrakten, sier prosjektleder i Statens Vegvesen, Geir Hartz Jørgensen.

Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Kostnad

Strekningen som skal bygges inneholder blant annet to rundkjøringer, en påkjøringsrampe, og sykkelveg m/fortau langs riksveg 83. Entreprenøren fra Lillehammer i Innlandet fylke skal bygge anlegget for 331.198.909 millioner pluss moms. Totalkostnad for prosjektet er medregnet moms, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 520 millioner kroner (2021 kr) også kalt styringsramme.

Krevende utbygging

Trafikkavvikling er særlig krevende når det må bygges langs eksisterende veger nært bysentrum. Om lag 17500 kjøretøy benytter rv. 83 inn og ut av Harstad hvert døgn*.

– I tillegg til pris er tilbyderne derfor også målt på hvordan de planlegger å gjennomføre utbyggingen, samt på hvordan de skal ivareta helse, miljø, sikkerhet (HMS) og klima, sier Jørgensen.

* (Gjennomsnittlig trafikkmengde målt per døgn over et år kalles ÅDT eller årsdøgntrafikk).

Fellesprosjekt

Harstadpakken er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Anbudskonkurransen ble utlyst august i år, etter at stortinget i juni besluttet tilleggsfinansiering av bypakken gjennom Prop. 204S (2020-2021).

Byggestart

Byggingen starter i løpet av våren og første spadetak vil bli markert.

Oppdatert: 23. juni 2022