Nå skal det bygges i Harstad

Byggingen av Harstads nye hovedveg fra Kanebogen til Seljestad starter i mars.

Det er klart etter at Statens vegvesen og Anlegg Øst Entreprenør AS i dag kunne signere den formelle kontrakten for det største enkeltprosjektet i Harstadpakkens trinn 2, Riksveg 83 prosjektet, S1, Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg.

– Det blir en krevende utbygging både for oss, entreprenøren og ikke minst for byens innbyggere. Men det er godt å være i gang med siste del av denne bypakken, sier direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

I dag, 18. januar 2022, ble kontrakten for S1 i Harstadpakken signert digitalt og formelt inngått mellom Statens vegvesen som byggherre og Anlegg Øst Entreprenør AS. Tildelingen ble gjort 7. januar og det ble ikke framsatt klager på den. Den lovpålagte karenstiden (klageperiode etter tildeling) gikk ut i går. Direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik (oppe til venstre). Daglig leder i Anlegg Øst Entreprenør AS, Trond Musdalslien (nede til venstre). Fotomontasje: Statens vegvesen

For entreprenøren fra Lillehammer er dette et stort prosjekt i et nytt geografisk område, noe som gjør prosjektet ekstra spennende.

– Vi starter opp i begynnelsen av mars, men tilrigging starter vi med i midten av februar, så de første maskinene vil komme da. Vi i ledelsen er allerede i byen for å se på kontor, rigg, bo fasiliteter og for å gjøre oss mer kjent i Harstad, sier daglig leder i Anlegg Øst Entreprenør AS, Trond Musdalslien.

Kostnad

Den 2,2 km lange strekningen som skal bygges inneholder blant annet to rundkjøringer, en påkjøringsrampe, og sykkelveg m/fortau langs riksveg 83. (Se illustrasjon nederst i saken)

Anlegg Øst As skal bygge anlegget for drøyt 330 millioner kroner (331.198.909 kr) pluss moms. Totalkostnad for prosjektet er medregnet moms, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 520 millioner kroner (2021 kr) også kalt styringsramme.

Gjør vekst mulig

Prosjektet skal gi Harstad en ny framtidsrettet innfartsåre som også sikrer byens muligheter for befolkningsvekst og styrking av næringslivet. Bedre trafikkavvikling vil blant annet gjøre det mulig å bygge skole, boliger og utvikle næringsarealene langs denne delen av rv. 83.

Fellesprosjekt

Harstadpakken er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Anbudskonkurransen ble utlyst august i år, etter at stortinget i juni besluttet tilleggsfinansiering av bypakken gjennom Prop. 204S (2020-2021).

Krevende anleggsperiode

Trafikkavvikling er særlig krevende når det må bygges ny veg langs eksisterende veger nært bysentrum. Om lag 17500 kjøretøy benytter rv. 83 inn og ut av Harstad hvert døgn*. I Harstad starter byggingen for alvor i løpet av våren. Det vil medføre støy, støv og redusert fremkommelig for svært mange i Harstad.

– Ja, vi må være så ærlige å si at anleggsperioden vil bli utfordrende for kjørende, gående og syklende, men når alt er ferdig vil det bli veldig bra for oss alle, sier prosjektleder Geir Hartz Jørgensen i Statens vegvesen.

Frykter trafikkaos

I byggerioden vil riksvegen i perioder bli stengt i dager og uker for nødvendig ombygging. Da må trafikken dirigeres om og til flere av byen mindre gater. Hastigheten må ned og omkjøringen vil ha langt mindre kapasitet enn dagens riksveg. Dersom alle som i dag kjører bil på jobb fortsetter å gjøre det i hele byggeperioden vil trafikken gå fullstendig i stå to ganger i døgnet.

Oppfordrer til Dugnad

– Skal vi få dette til uten at byen lammes i rushtiden trenger vi rett og slett hjelp fra kommunens innbyggere, vi trenger at de bidrar til en større dugnad, forteller Jørgensen.

Statens vegvesen har derfor tre råd til kommunens innbyggere.

• Bruk buss, sykle eller gå til jobb og skole om du kan.
• Snakk med naboer eller kollegaer og organiser kompiskjøring med flere i bilen.
• Hvis du må kjøre til/fra jobb – velg andre tidspunkt enn den typiske rushperioden.

Informasjon og varsling

Det vil bil varslet og informert før alle tiltak som krever stenging av riksvegen og omdirigering av trafikken. Sammen med Anlegg Øst, Harstad kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune legger vi opp til å informere blant annet på nett, i media og gjennom SMS-tjenester. Dette kommer vi tilbake til når det nærmer seg oppstart, forteller Jørgensen.

* (Gjennomsnittlig trafikkmengde målt per døgn over et år kalles ÅDT eller årsdøgntrafikk).

Flyfoto over harstad
Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre. Illustrasjon: Statens Vegvesen
Oppdatert: 23. juni 2022