Informasjon fra Harstadpakken

Her følger en kort informasjons om byggearbeidene som nå pågår langs rv. 83 i Harstadpakken.

Omkjøringsveg i Harstadbotn

Harstadpakken og Anlegg Øst Entreprenør AS er godt i gang med å bygge omkjøringsveien i Harstadbotn.  Omkjøringsveien vil bli lagt litt opp fra dagens kryss i retning Kongsveien slik at vi får plass til å bygge den nye rundkjøringen ned mot sjøen i Harstadbotn. Omkjøringsveien vil få et kryss opp til/fra Kongsveien som i dag, slik at trafikken der vil gå som normalt.

Illustrasjon som viser hvordan den midlertidige omkjøringsvegen i Harstadbotn vil se ut når den står ferdig.
Slik vil den midlertidige omkjøringsvegen i Harstadbotn se ut når den står ferdig og tas i bruk. Det skal etter plan skje mot slutten av juni 2022, men nøyaktig dato er ikke satt. Illustrasjon: Statens vegvesen.

I forbindelse med omlegging av vegen vil dagens støyvoll bli fjernet. På omkjøringsveien blir det etablert en bru for at arbeidene med kommunalt vann og avløp kan pågå samtidig. Slik det ser ut i dag vil all trafikk på riksvegen legges inn på omkjøringsveien i slutten av juni. Når arbeidene er ferdige og trafikken senere i høst legges tilbake vil det etableres en kombinasjon av ny støyvoll og støyskjermer.

Rundkjøring og sykkelveg

Når trafikken er lagt til omkjøringsveien vil arbeidene med bygging av rundkjøring, sykkelveg med fortau samt andre veitiltak settes i gang. Slik det ser ut nå så antar vi at disse arbeidene er ferdig i løpet av September.

Ulemper og støy

Vi ser at omkjøringsveien vil medføre noen ulemper for naboene Nerbotn/Tunneset i form av støy/innsyn. Vi har stort fokus på å finne en hensiktsmessig løsning for å redusere disse ulempene. Dette kommer vi tilbake med informasjon om straks løsning er valgt.

Flere anleggsplasser

Entreprenøren jobber på flere punkter for å ha en optimal fremdrift. Dette betyr at noen av disse arbeidene vil medføre omlegging av et kjørefelt fra riksvegen til seljestadveien, og i perioder vil det andre kjørefeltet bli rutet om sjøkanten senter. Dette vil også være tilfelle i perioden som beskrevet over, men nærmere informasjon om dette vil komme, og slik omkjøring vil bli godt skiltet.

Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre. Illustrasjon: Statens Vegvesen
Oppdatert: 28. juni 2022