Byggestart i Harstadpakkens trinn 2

8. mars 2022 gikk spaden i jorda for det største enkeltprosjektet i Harstadpakken trinn 2. Pakken skal gi alle trafikanter en enklere reisehverdag.

Tirsdag formiddag kunne en feststemt gjeng glede seg over oppstart for del to av Harstadpakken. Nå skal rv. 83, Kanebogen Margrethe Jørgensens vei, bygges helt om. Det vil gi Nord-Norges tredje største by en fremtidsrettet og mer effektiv innfartsåre.

– Det er herlig å komme i gang med selve byggingen. Det er nå vi skal høste fruktene av år med forberedelser og planlegging, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Geir Harz Jørgensen.

Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal, tar første spadetak i Harstadpakkens trinn to foran en feststemt gjeng fra Statens vegvesen, Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Anlegg Øst Entreprenør AS. Foto: Statens vegvesen.

Vil sikre vekst

Dagens rv. 83 har nådd et metningspunkt i dette området og kan ikke håndtere stort mer trafikk. Skal byen kunne vokse må et nytt veganlegg med rundkjøringer og bedre trafikkavvikling på plass. Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal mener dette er en merkedag for harstadsamfunnet.

– Harstadpakken er et av de viktigste byutviklingsprosjektene vi har. Det har allerede bidratt til bedre trafikkflyt, mindre tungtrafikk, støy og støv i sentrum, og ikke minst økt trafikksikkerhet langs flere av våre veier og et moderne kollektivsystem, sier hun.

Opsal minner om at det ikke var noen selvfølge at byen skulle få ekstrafinansieringen til byggetrinn to.

– Det viser hvor viktig det er å stå sammen om gode prosjekter. Samtidig vet vi at det vil bli en krevende periode når byggingen nå starter for alvor. Men når denne parsellen er ferdig gir den oss nye vekst- og utviklingsmuligheter på aksen inn til sentrum, sier Opsal.

Styrker Regionen

Harstad er en viktig motor for utviklinga av Sør-Troms mener Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Ny innfartsåre vil ikke bare styrke næringslivet i Harstad, det vil også komme næringslivet i hele regionen til gode når vegen står ferdig, sier fylkesråd for Samferdsel, Agnete Masternes Hanssen.

Spent og klar

Hos Anlegg Øst AS, som skal bygge anlegget for Statens vegvesen og Harstadpakken, er de mer enn klar for å ta fatt på oppgaven. Entreprenørens folk har rigget og drevet forarbeider siden midten av februar.

– For oss er dette et stort og viktig prosjekt. Nå er vi glad for å være i gang og ser fram til en spennende utbygging, sier prosjektleder, Roy Løkken.

Kostnad

Den 2,2 km lange strekningen som skal bygges inneholder blant annet to rundkjøringer, en påkjøringsrampe, og sykkelveg med fortau langs riksveg 83. (Se illustrasjon nederst i saken)
Anlegg Øst As skal bygge anlegget for drøyt 330 millioner kroner (331.198.909 kr) pluss moms. Totalkostnad for prosjektet er medregnet moms, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 520 millioner kroner (2021 kr) også kalt styringsramme.

Ferdig

Arbeidet med strekningen har en kontraktsfestet byggetid på 4 år.

Fellesprosjekt

Harstadpakken, er et politisk styrt fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Anbudskonkurransen ble utlyst august i fjor, etter at stortinget i juni besluttet tilleggsfinansiering av Harstadpakken gjennom Prop. 204S (2020-2021). Pakken skal blant annet gjøre det enklere å gå, sykle og bruke kollektiv transport i Harstad.

Frykter trafikkaos

I byggerioden vil riksvegen i perioder bli stengt i dager og uker for nødvendig ombygging. I disse periodene vil det bli omlegging av trafikken i en retning i store deler av tiden, og for en del av perioden i begge retninger. Trafikken vil da legges over til Seljestadveien, og i perioden hvor rundkjøringen ved Rema bygges vil den ene retningen legges om Sjøkanten senter. Slike omlegginger vil føre til redusert fremkommelighet på riksvegen. Dersom alle som i dag kjører bil på jobb fortsetter å gjøre det i hele byggeperioden vil trafikken gå fullstendig i stå to ganger i døgnet, men dette kan vi som by løse sammen.

Oppfordrer til Dugnad

– Skal vi få dette til uten at byen lammes i rushtiden trenger vi rett og slett hjelp fra kommunens innbyggere, vi trenger at de bidrar til en større dugnad, forteller Jørgensen.

Statens vegvesen har derfor tre råd til kommunens innbyggere.

• Bruk buss, sykle eller gå til jobb og skole om du kan.
• Snakk med naboer eller kollegaer og organiser kompiskjøring med flere i bilen.
• Hvis du må kjøre til/fra jobb – velg andre tidspunkt enn den typiske rushperioden.

– Hvis alle vi som kan gjøre endringer, gjør noe av det som er beskrevet over, så vil situasjonen avhjelpes betydelig, sier Jørgensen.

Fullskalatest

Før det blir nødvendig å legge om trafikken skal entreprenøren gjennomføre en fullskala test. Denne vil bli varslet i god tid før gjennomføring. Testen vil mest sannsynlig inneholde to hovedløsninger for omlegging av trafikken og ha en varighet på 4 dager.

Informasjon og varsling

Det vil bil varslet og informert før alle tiltak som krever stenging av riksvegen og omdirigering av trafikken. Sammen med Anlegg Øst, Harstad kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune legger vi opp til å informere blant annet på nett, i media og gjennom SMS-tjenester. SMS-varslingen kan innbyggerne som ønsker det abonnere på.

Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre. Illustrasjon: Statens Vegvesen
Oppdatert: 23. juni 2022