Nå lyses anbudet for Skarveien ut

Enhetsleder for drift og utbygging, Svein Arne Johansen, prosjektleder for kommunale prosjekter i Harstadpakken, Fred Erik Fredly, ordfører og leder av styringsgruppen i Harstadpakken, Kari-Anne Opsal og prosjektleder for Harstadpakken, Geir Olaf Erling Hartz Jørgensen. Foto: Øivind Arvola

Prosjektet gir sammenhengende trasé for myke trafikanter fra nytt fortau i St. Olavs gate og inn i Folkeparken. Kostnadsramme 23 mill (2021) inklusiv kollektiv.

Fakta om prosjektet:

Det skal etableres cirka 425 meter fortau i Skarveien fra UNN til Bjørnebåsen, med opsjon på ytterligere cirka 110m fra Bjørnebåsen til parkering ved Folkeparken. Totalt vil det kunne utgjøre cirka 535 meter med fortau i Skarveien.

På første delstrekning, skal fortauet tilpasses eksisterende veg slik at man kommer i mindre berøring med naboeiendommer enn reguleringsplanen viser.

Stedvis skal det etableres nye forstøtningsmurer mot noen eiendommer. Flere steder blir eiendommer berørt slik at gjerder, planter, trær, murer og lignende blir berørt, og må reetableres eller fjernes. I tillegg skal det etableres to kantstopp i Skarveien; et kantstopp integrert i fortautet, og et frittstående kantstopp på motsatt side. På et parti (ca. 85m) av Skarveien skal vegen sideforskyves slik at vegen må opparbeides på nytt i full bredde. Det skal derfor bygges en interrimsveg med lysregulering med enveis trafikk via Kveldteigen.

I Bjørnebåsen skal det opparbeides to kantstopp, hvorav ett med leskur. Vegen i Bjørnebåsen skal utvides til to kjørefelt slik at to busser kan møtes. Dette medfører at eksisterende parkeringsplass må utvides litt i bakkant.

Vann og avløp

Det skal etableres ny vannledning og kum samt noe annet vann- og avløpsarbeid, deriblant etablering av et overvannssystem som følge av nytt fortau, med to sandfangsluker og to bisluker. Berørte gater/veier skal reetableres til ny veistandard.

Lys

Det kommer nytt gatelysanlegg med 11 LED lysarmaturer, montert på 10 meter stålmaster.

Hovedframdriftsplan for prosjektet:

  • Medio jan – ultimo mars 2023: Kunngjøring, gjennomføring av tilbudskonkurranse og inngåelse av kontrakt med entreprenør.
  • Primo april 2023: Anleggsstart
  • September 2023: Komplett anlegg overleveres
Oppdatert: 9. februar 2023