Om økning av bompengetakster

Harstadbotn: Her bygges det rundkjøring for økt kapasitet og sykkelveg med fortau på siden av riksveien. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

Det er foreslått å øke takstene for bompasseringer i Harstadpakken. Hvorfor og hvordan økes de, og hva vil det bety i praksis?  

At Harstadpakken skal finansieres med bompenger er forankret i Stortingets proposisjon 204S som ga grunnlag for utbygging av steg to av Harstadpakken. Stortingsproposisjonen benytter begrepet gjennomsnittstakst om beløpet som skal kreves inn gjennom passering av bommene.  

Gjennomsnittstaksten er et måltall for å beregne om innkrevingsgraden er riktig, enten for lav eller for høy. Det er kun dette ene måltallet som ligger til grunn for eventuelle endringer. Måltallet i 2023 var på 6,40 kroner per passering. Det skal prisjusteres årlig i tråd med konsumprisindeksen (KPI).

Andre faktorer som for eksempel dyrere prosjekter, renteøkninger eller økte innkrevingskostnader kan ikke påvirke om taksten skal justeres.

Hvordan blir gjennomsnittstaksten til? 

I dag koster det i utgangspunktet 16 kroner for en personbil å passere en bomstasjon i Harstadpakken. Dette beløpet kalles for grunntaksten. Dette er prisen som gjelder uten rabatter og andre ordninger. Disse rabattene og ordningene er:  

 • Rabatt til alle kjøretøy med Autopassbrikke på 20 prosent.  
 • Rabatt til elbiler og andre nullutslippskjøretøy på 50 prosent.  
 • Timesregelen gjør at det blir gratis å passere andre bomstasjoner i én time etter første betalte passering.  
 • Månedstaket sier at etter 60 betalte passeringer i en måned, kjører man gratis i bomringen ut månedsperioden.  

Rabattene og ordningene gjør at den gjennomsnittlige prisen per passering blir lavere enn grunntaksten på 16 kroner.

For eksempel vil en bensindrevet personbil med Autopassavtale, som kjører gjennom tre bomstasjoner innen en time gi en gjennomsnittstakst på 4,26 kroner.

Den faktiske gjennomsnittstaksten i Harstadpakken finner man ved å dele de totale inntektene på totalt antall bompasseringer. 

Dagens situasjon 

Gjennomsnittstaksten for alle kjøretøy som har passert gjennom bomstasjonene i Harstadpakken i 2023 var 5,10 kroner. Stortingsproposisjonen har lagt til grunn at gjennomsnittstaksten i 2023 skulle være på 6,40 kroner. Differansen mellom 5,10 kroner og 6,40 kroner er utløsende årsak til den foreslåtte prisjusteringen.  

Årsakene til differansen er i hovedsak disse:  

 • Det har ikke blitt foretatt prisjustering siden 2021. I 2021-kroner var gjennomsnittstaksten satt til 5,80 kroner. I 2023-kroner tilsvarer det 6,40 kroner.  
 • Økningen blant elbiler har vært markant.  I 2021 var antall elbiler som passerte i Harstad på seks prosent. To år senere i 2023 var andelen på 21 prosent, og det er forventet å øke til 80 prosent i 2035. At stadig flere kjøretøy betaler mindre gjør naturligvis at gjennomsnittstaksten går ned. Det er foreslått å redusere rabatten til 30 prosent i 2024.  
 • Timesregelen som gir gratis passering av andre bommer i en time, gjaldt tidligere kun de med Autopassavtale. Men Samferdselsdepartementet bestemte i 2022 at denne ordningen skulle gjelde for alle kjøretøy. Det betyr at flere kjøretøy passerte flere bommer gratis.  
 • I forbindelse med arbeid på rv. 83 i Harstadbotn måtte den ene bomstasjonen tas ned. At det var en mindre bom i bomringen har også ført til en mindre nedgang beløpet som er krevet inn.  Bommen ble satt i drift igjen i mai 2023.  

Trafikkmengden på veiene har holdt seg stabil til tross mye veiarbeid, og det er registrert en liten økning i trafikken i 2023.  

Hvordan øke gjennomsnittstaksten

For å nå målet om en gjennomsnittstakst på 6,40 kroner er kun to verktøy tilgjengelig. Det er å øke grunntaksten og å redusere rabatten for elbiler og nullutslippskjøretøy.  

Det er foreslått at rabatten for elbiler reduseres fra 50 prosent til 30 prosent. Det er også foreslått at grunntaksten økes til 18 kroner i 2024, og til 19 kroner i 2025.  

Timesregelen og månedstaket skal fortsette som før.  

Hva betyr det i praksis? 

 • Personbil:  
  En personbil som kjører på fossilt drivstoff og som har Autopassavtale betaler i dag 12,80 kroner for en passering i bomringen. Dersom kjøretøyet når månedstaket på 60 betalte passeringer i en månedsperiode er beløpet 768 kroner.  
   
  Ved en økning av grunntakst til 18 kroner, vil samme kjøretøy med Autopassavtale betale 14,40 kroner etter rabatt for en passering i bomringen. Dersom månedstaket nås, vil kjøretøyet nå et maksbeløp på 864 kroner.  
 • Elbil og nullutslippskjøretøy 

En elbil med Autopassavtale betaler i dag 6,40 kroner for en passering. Dersom kjøretøyet når månedstaket på 60 betalte passeringer blir beløpet 384 kroner for en månedsperiode. 
 
Med økning av takstene og redusert rabatt blir prisen for en passering 10,08 kroner. Dersom månedstaket nås vil beløpet utgjøre 604,8 kroner for en månedsperiode

I tråd med konsumprisindeksen 

Fra 2021 til i dag har konsumprisindeksen økt med ca. 15 prosent fra mai 2021 til ut 2023. Forslaget om økt grunntakst med 2 kroner gir en økning på 12,5 prosent, altså mindre enn den generelle prisutviklingen.  

Ved å øke med en ekstra krone i 2025 er økningen totalt på 18,75 prosent. Det er forventet at man etter siste økning vil være på linje med den generelle prisveksten, slik som det er lagt til grunn til at man skal være i 2025.  

For nærmere informasjon:  

Geir Hartz Jørgensen, prosjektleder Harstadpakken 

Tlf: 90 52 40 01 / Epost: geir.joergensen@vegvesen.no 

Oppdatert: 19. mars 2024