Steinveien stengt for gjennomgangs­trafikk

Starttid: 09.05.2022 00:00

Beregnet sluttid: 01.10.2022 00:00

Anleggsarbeidene i Steinveien starter mandag 9. mai. Samtidig stenges veien for gjennomkjøring (se blå strek mellom A og B på figuren).

Den åpnes for gjennomgangstrafikk høsten 2022. Prosjektet ferdigstilles i sin helhet høsten 2023.

Traséer for myke trafikanter langs blå strek (figur) vil fysisk skilles fra anleggsmaskiner med byggegjerder. For øvrig vises anbefalte skoleveier i rødt.
Traséer for myke trafikanter langs blå strek (figur) vil fysisk skilles fra anleggsmaskiner med byggegjerder. For øvrig vises anbefalte skoleveier i rødt.

Skolevei langs byggeprosjektet vil til enhver tid være tilrettelagt med universell utforming. I tillegg vil kommunen og Harstad Maskin, i samarbeid, sikre at det blir en trygg skolevei mens arbeidene pågår. Traséer for myke trafikanter langs blå strek (figur) vil fysisk skilles fra anleggsmaskiner med byggegjerder. For øvrig vises anbefalte skoleveier i rødt.

Busstoppen langs Steinveien nedenfor skolen fungerer i praksis som hoveddropsone for barn eldre enn småtrinn. Denne vil av anleggsmessige hensyn bli flyttet litt lenger sør med det første. Dropsonen søkes etablert der hvor det er naturlig å gå videre opp til skolen fra sør. Videre skilting av gangfelt for kryssing av Steinveien forsterkes.

Dropsonen som ligger oppe på selve skoleområdet og som benyttes for skyss av barn på småtrinn – denne vil inntil videre kunne benyttes fra anleggsstart mandag 9.mai og inntil ny melding kommer.

Eiendommer og atkomster som berøres langs Steinveien i byggetiden

Entreprenøren begynner med to arbeidslag; ett fra A og ett fra B. Lagene arbeider seg mot hverandre. Utfordringer og løsninger endrer seg med andre ord etter hvert som prosjektet skrider fram. I forkant av at en eiendom blir berørt så vil huseier bli kontaktet for å finne smidige overgangsløsninger for blant annet parkering og atkomst til eiendommene.

Renovasjon

Kommunen arbeider sammen med entreprenør og renovasjonsselskapet HRS for å finne smidige renovasjonsløsninger i byggeperioden slik at berørte naboer i størst mulig grad kan praktisere dunkene som før. Selv om dette er idealet så må det likevel kunne påregnes avvik fra tilsiktede løsninger under veis i prosjektet.

Kommunen vil generelt informere gjennom sms-varslinger der dette anses mest hensiktsmessig.

For øvrig må vi henstille til å følge arbeidsvarsling og skilting.