Steinvegen
Prosjekt id: 5

Prosjekttype
Fortau, Kollektiv
Byggestart
2022
Ferdigstilling
2025
Status
Pågår

Prosjektet er i to deler: Steinveien nord og Steinveien sør.

Steinveien nord

Dette prosjektet består av nytt fortau fra krysset til Grønnebakkan i nord og til krysset ved Skaunveien. Nordligste strekning er på 830 meter, og ble åpnet for gjennomganstrafikk 23. oktober 2023. Steinveien nord inneholder fire oppgraderte busstopp samt ny dropsone og ny universelt utformet atkomst fra denne og opp til skolen. 

Steinveien sør

Steinveien sør går fra krysset ved Skaunveien og til Øverland. Strekningen er 510 meter. Det planlegges oppstart i 2024.

Samlet kostnadsramme for begge strekningene er beregnet til 50 millioner kroner (2021), inklusiv kollektivtiltak. I tillegg kommer kostnader for fornying av kommunalt vann og avløp.

Fakta om prosjektet:

Fortau: Til sammen 1.250 meter med ny belysning og oppgraderte bussholdeplasser.
Fornying av kommunalt vann, avløp og overvann.

Dette oppnår vi:

Sammenbinding mot gang- og sykkelvei til Kongsveien i nord.
Attraktiv øvre trasé for myke trafikanter som skjermes fra kjørevei herunder kollektivtrasé. 

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden