Valfjellveien stenges i seks uker i forbindelse med arbeidene i Steinveien

Kart som viser arbeidsområdet i Valfjellveien
Blå stiplet linje er trasé for myke trafikanter. Rød strek viser arbeidsområdet.

Denne uken stenges Valfjellveien for gjennomgangstrafikk i en periode på seks uker.

Vann- og avløpssystemet skal fornyes i krysset opp mot Steinveien, og Valfjellveien kan dermed ikke benyttes til gjennomgangstrafikk.  Dette gjelder både for myke og harde trafikanter.

Parkering i nærheten

Myke trafikanter kan fortsatt bruke hele Steinveien, og det blir lagt til rette for adkomst og parkering i nærheten til boligene i området det graves i. Vi er i direkte dialog med beboerne som er berørt, og alle vil bli ivaretatt så godt som mulig.

Også skoleelever som i dag bruker Valfjellveien, må bruke en annen trygg skolevei i perioden. Skoleveien vil bli skiltet.

Må ikke bruke Valfjellveien i vinter

Enkelte beboere i området har uttrykt bekymring for at de må bruke Valfjellveien som eneste adkomstvei til egen bolig. Det stemmer ikke. Valfjellveien er for bratt til dette, og har aldri vært tenkt som adkomstvei for beboere i Steinveien i vinter – eller når det blir glatt.

Forsterket vintervedlikehold

Det blir lagt til rette for at beboerne langs Steinveien kan bruke Steinveien som adkomstvei. VI vil også sørge for at den bratteste delen av Steinveien, fra Kongsveien, blir strødd skikkelig når det er glatt.

Kollektivtrafikk

Troms fylkestrafikk har allerede og dessverre måttet innstille linja 18 strekningen sentrum/Grønnebakkan tur-retur grunnet forsinkelser i byggearbeidene i Steinveien

Når planlagte vann- og avløpsarbeider er ferdigstilt («arbeidsområde») om anslagsvis 6 uker, så slippes beboere og buss gjennom Steinveien igjen, dog med redusert fremkommelighet mens anleggsarbeidene fortsetter.

Om prosjektet:

I Steinveien skal det bygges nytt fortau fra krysset til Grønnebakkan i nord til Øverland i sør. Nordligste strekning på 740 meter er under bygging fram til Skaunveien, og skal være ferdig høsten 2023. Strekningen vil når det er ferdig inneholde 4 oppgraderte busstopp samt ny dropp-sone og nytt universelt utformet atkomst fra denne og opp til skolen.  I tillegg skjer en fornying av kommunalt vann, avløp og overvann.

Oppdatert: 18. oktober 2022