Oppstart av byggearbeider i Steinveien

Nå starter arbeidene med Steinveien, der det kommer nytt fortau, nye busstopp og utskifting av gamle vann- og avløpssystemer. 

Plan for oppgradering av Steinveien.
Plan for oppgradering av Steinveien.

Harstad kommune har inngått kontrakt med Harstad Maskin AS om byggearbeidene i Steinveien. Arbeidene omfatter fortau og kollektiv innenfor Harstadpakken, samt utskifting av kommunalt vann og avløp. Anleggsarbeidene i Steinveien starter mandag 9.mai. Samtidig stenges veien for gjennomkjøring (se blå strek mellom A og B på figuren).

Den åpnes for gjennomgangstrafikk høsten 2022. Prosjektet ferdigstilles i sin helhet høsten 2023. I det følgende begrenser vi oss til følgende hovedtemaer som anses mest aktuelt nå ved oppstart.

Skolevei

Skolevei langs byggeprosjektet vil til enhver tid være tilrettelagt med universell utforming. I tillegg vil kommunen og Harstad Maskin, i samarbeid, sikre at det blir en trygg skolevei mens arbeidene pågår. Traséer for myke trafikanter langs blå strek (figur) vil fysisk skilles fra anleggsmaskiner med byggegjerder. For øvrig vises anbefalte skoleveier i rødt.

Kommunen har sammen med entreprenør nylig hatt møte med FAU på Kanebogen skole for å informere om hvordan trygg skolevei planlegges ivaretatt i byggetiden. I tillegg til dette fora så vil kommunen og entreprenør ha samarbeid og med informasjon til skolen.

Dropsoner og atkomst til skolen

Busstoppen langs Steinveien nedenfor skolen fungerer i praksis som hoveddropsone for barn eldre enn småtrinn. Denne vil av anleggsmessige hensyn bli flyttet litt lenger sør med det første. Dropsonen søkes etablert der hvor det er naturlig å gå videre opp til skolen fra sør. Videre skilting av gangfelt for kryssing av Steinveien forsterkes.

Dropsonen som ligger oppe på selve skoleområdet og som benyttes for skyss av barn på småtrinn – denne vil inntil videre kunne benyttes fra anleggsstart mandag 9.mai og inntil ny melding kommer.

Eiendommer og atkomster som berøres langs Steinveien i byggetiden

Entreprenøren begynner med to arbeidslag; ett fra A og ett fra B. Lagene arbeider seg mot hverandre. Utfordringer og løsninger endrer seg med andre ord etter hvert som prosjektet skrider fram. I forkant av at en eiendom blir berørt så vil huseier bli kontaktet for å finne smidige overgangsløsninger for blant annet parkering og atkomst til eiendommene.

Renovasjon

Kommunen arbeider sammen med entreprenør og renovasjonsselskapet HRS for å finne smidige renovasjonsløsninger i byggeperioden slik at berørte naboer i størst mulig grad kan praktisere dunkene som før. Selv om dette er idealet så må det likevel kunne påregnes avvik fra tilsiktede løsninger under veis i prosjektet.

Kommunen vil generelt informere gjennom sms-varslinger der dette anses mest hensiktsmessig.

For øvrig må vi henstille til å følge arbeidsvarsling og skilting.

Oppdatert: 29. juni 2022