Harstadpakken skal teste omkjøring. Stenger rv. 83 i flere dager

De neste to årene vil rv. 83 i Harstad i lange perioder stenges helt eller delvis for ombygging. Nå skal det kjøres en fullskalatest.

Kart som viser hvilken del av rv.83 som skal stenges, og mulige omkjøringsruter om Margrethe Jørgensens vei og Seljestadveien. Illustrasjon: Statens vegvesen

For å finne de omkjøringene som gir minst mulig kø og problemer, skal det etter sommeren kjøres en fullskalatest. Da stenger rv.83 i flere dager.

– For de som må inn og ut av byen kan det sikkert oppleves som unødvendig å stenge riksvegen bare for en test, men dette er helt nødvendig og vil komme de som er avhengig av vegen til gode i lang tid fremover: Det sier prosjektleder i Statens vegvesen Geir Jørgensen.

Minst ulempe

Omkjøringen som skal testes er via Seljestadvegen og Verkstedvegen. Når rv. 83 må stenges helt, rutes trafikken i en kjøreretning om Seljestadveien og trafikken i andre kjøreretning via Verkstedveien.

– Vi må finne ut hvilken veg som best kan ta trafikken, altså rushet inn til byen og ut fra byen morgen og ettermiddag. Først når vi vet det, kan vi velge løsningen som gir minst kø og ulempe for trafikantene i byggeperioden, forteller Jørgensen
Når bare ett kjørefelt på rv.83 stenges, kjøres denne trafikken enten via Seljestadveien eller Verkstedveien. Også her vil fullskala testen gi viktig kunnskap for de valg som skal tas for at vi skal få minst mulig ulempe for alle trafikantgruppene.

Viktig forsmak

Fullskalatesten vil gi en forsmak på de trafikale utfordringene folk og næringsliv vil oppleve, under ombygging av ny riksveg fra Kanebogen til Margrethe Jørgensens veg. Dersom vi ikke tilpasser oss den reduserte kapasiteten på vegen, vil det oppstå lange køer, og i verste fall fullstendig kaos i rushtiden på morgen og ettermiddag, de periodene riksvegen er helt eller delvis stengt. Det vil av erfaring også oppstå betydelige trafikale problemer på sidevegene til Seljestadvegen og Verkstedvegen. Testen vil synliggjøre hvilke grep og tilpassinger pendlere, næringsliv og andre berørte må ta for å få arbeidshverdagen til å gå opp.

– Vi er helt avhengig av å få redusert biltrafikken i anleggsperioden, for å sørge for en overkommelig trafikkflyt inn og ut av Harstad. Klarer vi ikke det, vil det bli store trafikale utfordringer og dårlig fremkommelighet for å si det pent. Når det er sagt er jeg helt sikker på at vi Harstadværinger klarer å overkomme utfordringen, sier prosjektleder Geir Jørgensen entusiastisk.

Arbeidsgivere og næringsliv

For å redusere biltrafikken tilstrekkelig er det ikke nok at folk flest forsøker å legge om sine reisevaner. Skal vi unngå kaosliknende tilstander må arbeidsgivere og næringslivet i Harstad spille på lag. Jørgensen oppfordrer arbeidsgiverne til å tenke kreativt for å unngå at deres ansatte blir sittende fast i kø i stedet for å kunne jobbe med bedriftens oppgaver.

– Jeg tror mange ansatte vil sette pris på om arbeidsgiverne i Harstad tilrettelegger for fleksibel arbeidstid, bruk av hjemmekontor og sykkelparkering på jobb, påpeker Jørgensen.

Et vesentlig bidrag til mindre kø vil være at flere velger å kjøre på andre tidspunkt enn i rushtiden. Det vil si at de kjører før eller etter klokka 07:30 – 08:30 inn til byen og før eller etter 15:00 – 16:30 ut av byen. Her kan også næringslivet bidra, mener prosjektlederen.

– Så langt som mulig bør bedrifter og butikker i Harstad forsøke å legge sine varemottak og vareutsendelser uten om rushtiden. Å sende værer inn og ut av byen mens det er omkjøring vil kunne ta uforholdsmessig lang tid og det bidrar til mer kø og forurensing med mye tomgangskjøring i tettbygde strøk.

Pendlere og folk flest oppfordres til å sykle, gå og reise kollektivt. Men også til å kjøre sammen – flere passasjerer i hver bil vil hjelpe.

– Om mange nok fyller bilene og kjører sammen til og fra jobb vil det få stor effekt på trafikkbildet. Med dagens drivstoffpriser vil samkjøring også bli et kinderegg som sparer både lommebok, miljø og gir mindre kø, avslutter Jørgensen.

Vil bli varslet

Testen vil bli annonsert i god tid. Den skulle egentlig vært kjørt før sommeren, men av hensyn til de myke trafikantene kan den ikke gjennomføres før en ny gangbru over Seljestadveien ved Coop Xtra/Seljestad skole er satt opp. Leveransen av brua er dessverre litt forsinket, så da avventer vi med fullskalatesten til denne er på plass.

Oppdatert: 23. juni 2022