En kilometer med fortau snart klar

Harstad får i løpet av høsten godt over en kilometer med nytt fortau på to mye trafikkerte strekninger. Da kan man benytte et sammenhengende fortau fra sentrum til Folkeparken, og fra sentrum til Kanebogen skole.

I Steinveien skal hele strekningen fra Grønnebakkan til Skaunveien asfalteres. Foto: Fred Erik Fredly

Skarveien

I Skarveien skal det nye 550 meter lange fortauet sørge for trygg og sikker ferdsel til og fra Folkeparken. Det kobler seg på fortauet som i dag avsluttes ved sykehuset, og går helt inn til parkeringsplassen i Folkeparken. Det nye fortauet har fått god, moderne belysning.

I Bjørnebåsen, like ved barnehagen, er det etablert to nye busstopp, hvorav det ene med leskur og sanntid. Det blir nå mulig for busser å møtes der. I tillegg er det opparbeidet to nye kollektivholdeplasser i Kveldteigen. Det er også gjort mindre fornyingstiltak på kommunalt vannledningsnett i samme prosjekt. Noranett fiber og HLK har i forbindelse med prosjektet lagt ned ny fiber i området.

Prosjektet er hovedsakelig finansiert av Harstadpakken, med en samlet ramme på 23 millioner til fortau og kollektivtiltak.

Velvillighet fra hoppklubben Harstad Skiklubb har gjort det mulig å etablere interimsvei for kollektiv og øvrig biltrafikk til og fra Folkeparken mens anleggsarbeidene pågår i Skarveien.

Hinnstein AS har stått for planleggingen og firma Brødrene Killi AS ble tildelt byggekontrakt våren 2023. Arbeidene er i rute, og asfaltering planlegges i begynnelsen av uke 40. Interimsveien vil etter dette bli fjernet i dialog med skiklubben.

Når prosjektet er ferdig medio oktober, så kan man gå sammenhengende på fortau fra sentrum og inn i Folkeparken.

Steinveien

Den 710 meter langs strekningen i Steinveien, fra Grønnebakkan til Skaunveien, asfalteres og ferdigstilles i månedsskiftet september/oktober. Da blir det sammenhengende fortau/gang- og sykkelvei fra sentrum og sørover til Kanebogen skole. Fortau langs sørligste del av Steinveien til Øverland er finansiert, og vil komme senere. Den sørligste delen vil i likhet med strekningen som nå snart er ferdig, også inneholde nye moderne gatelys, samt at en del av vann- og avløpssystemet skal fornyes i kommunal regi.  

Hinnstein AS har også her stått for planlegginga, og firma Harstad Maskin AS har bygd. Fortausprosjektet er finansiert av Harstadpakken, med en samlet ramme på 50 millioner kroner.

Oppdatert: 15. september 2023