Informasjonsmøte om støytiltak

Byggeleder Einar Breines informerer om prosjektet. Foto: Martin Haagensen/ Statens vegvesen

I forbindelse med pågående utbygging langs rv. 83 ble det i går arrangert et informasjonsmøte om støy og støytiltak.

Støyberegninger gjøres langs hele strekningen for rv. 83 mellom Kanebogen og Seljestad. Beregningene tar høyde for hvordan støyen vil være når anlegget er bygd ferdig, og 20 år fram i tid med den trafikkutviklingen man ser for seg.

Der hvor beregningene finner at boliger og/ eller uteområdene til boligene blir påvirket av støy over fastsatte grenseverdier, utredes det videre hvilke tiltak hver bolig skal få.

Harstadpakken avholdt i går et informasjonsmøte for disse boligeierne. Det ble orientert om prosjektet, ulike typer tiltak og framdriften. Det ble også anledning til å stille spørsmål.

Kartlegging er ferdig

– Vi har kartlagt alle boligene som er aktuelle og totalt er det et femtitalls hus som vil bli utredet, sier byggeleder for støyprosjektet i Harstadpakken, Einar Breines.

Avhengig av støypåvirkningen og oppbyggingen av de enkelte fasader vil det være ganske stor variasjon i tiltakene som det er behov for. Alt i fra skifte av lufteventil til lydisolerende variant, til større tiltak som bytte av vinduer og forsterkning av fasader.

Før jul vil alle husene være ferdig utredet når det kommer til anbefalte tiltak. Neste skritt vil være å signere kontrakt med huseierne, for så å gå i gang med å kontrahere entreprenør for arbeidet som skal gjøres.

Oppdatert: 22. november 2022