Midlertidige forkjørsveger

I forbindelse med anleggsarbeid på riksveg 83 mellom Kanebogen og Margrethe Jørgensens vei vil Seljestadveien og Verkstedveien/Margrethe Jørgensens vei få status som forkjørsveger.

Kartskisse som viser nye forkjørsveger langs Seljestadveien og Verkstedveien / M. Jørgensens vei i Harstad.
Ny forkjørsveg langs Seljestadveien og Verkstedveien/Margrethe Jørgensens vei.
Illustrasjon: Statens vegvesen.

Formål

Formålet med trafikkreguleringen er å bedre fremkommeligheten for riksvegtrafikk som i perioder vil måtte benytte kommunale veger til omkjøring.

Anleggsarbeid

I forbindelse med utbygging av Harstadpakken vil det i perioder være nødvendig å stenge rv. 83 helt eller delvis mellom Harstadbotn og Margrethe Jørgensens vei. Eksempler på arbeid hvor kjørevegen må stenges helt, er utskifting av vannledning under rv. 83, samt bygging av rundkjøring og gangbruer på Seljestad. 

Vedtak om forkjørsveg

Forkjørsvegregulering er vurdert å være nødvendig for å sikre tilstrekkelig fremkommelighet når riksvegtrafikk må kjøre på kommunale veger. Tiltaket er omsøkt av prosjekt Harstadpakken og besluttet av vegmyndighet. Høringsinstanser har vært politiet, Harstad kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Varighet

Forkjørsreguleringen er midlertidig og vil gjelde i anleggsperioden.

Berørte parter

Aktører som blir direkte berørt, og ønsker dialog, bes ta kontakt med prosjekt Harstadpakken.

Tidspunkt for iverksetting

Forkjørsregulering vil komme på plass i god tid før trafikkavviklingstest skal gjennomføres. Konkret tidspunkt vil bli opplyst så snart dette er klart.

Oppdatert: 8. juli 2022