Kanebogen – M. Jørgensens veg
Prosjekt id: 2

Prosjekttype
Kollektiv, Sykkelveg m/fortau, Vegtiltak
Byggestart
2022
Ferdigstilling
2025
Status
Pågår

Prosjektet er det største i Harstadpakken med en kostnadsramme på 520 mill (2021-kr). Utbyggingen startet mars 2022. Parsellen skal stå ferdig i 2025, men håpet er å kunne åpne tidligere.

Fakta om prosjektet:

 • Sykkelveg med fortau: Ca 2 km universelt utformet anlegg.
 • Kollektivholdeplasser: 2 stk. universelt utformede holdeplasser.
 • Kryss i Harstadbotn bygges om til rundkjøring. 
 • Kryss på Seljestad (rv.83/Bårnakkveien) bygges om til fire-armet rundkjøring.
 • Kryss rv.83/Verkstedveien stenges.
 • Bygging av påkjøringsrampe (Mercurrampen).
 • Planskilt kryssing mellom kjøretrafikk og myke trafikanter.

Dette oppnår vi:

 • Attraktiv og trygg ferdselsåre for myke trafikanter skilt fra kjørevegtrafikken. 
 • Areal for syklende skilt fra gående bidrar til trygghet for begge trafikantgrupper.
 • Kollektivholdeplasser med leskur og sanntidssystem øker attraktiviteten for alle kollektivreisende.
 • Mercurrampen avlaster Kongsveien for biltrafikk og gir en effektiv sammenkobling mellom Mercurveien og rv. 83. 
 • Økt avviklingskapasitet i kryss Harstadbotn og Seljestad muliggjør videre byutvikling.

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden