Overgang for myke trafikanter på Seljestad

Overgang for myke trafikanter på Seljestad
Seljestad sett mot nord. Rv. 83 går midt i bildet. Den nevnte overgangen vil være på venstre side av veien. Foto: Martin Haagensen/ Statens Vegvesen

I den senere tid har det vært påpekt at løsningen for overgang til kollektivstopp og fortau langs Rv. 83 i området ved Rema/Power ikke har vært tilfredsstillende for myke trafikanter, og spesielt for personer med funksjonsnedsettelse.

Styringsgruppen i Harstadpakken behandlet saken i sitt møte 2. november. Overgang for myke trafikanter var drøftet i planprosessen før planen ble vedtatt i 2016, men den gang kom man ikke frem til enighet mellom næringsaktørene og Harstad kommune.

Styringsgruppen har fattet vedtak om å starte planlegging av en gangforbindelse mellom fortau langs Bårnakkveien og sørgående kollektivholdeplass langs rv. 83 på Seljestad. Harstadpakken v/Harstad kommune tar ansvaret for planprosessen. Når planen er ferdig vil saken komme tilbake til styringsgruppa med et kostnadsoverslag som grunnlag for videre prosess.

Denne saken kommer opp etter initiativ fra Harstadpakken til Harstad kommune ved plan og utbygging da man så at løsningen som bygges ikke var tilfredsstillende. Dette gjelder for myke trafikanter, og særlig personer med funksjonsnedsettelser.

– Jeg er glad for at styringsgruppen sluttet seg til saken, at planleggingen kommer i gang, og håper at alle berørte parter i området jobber for en løsning som kan la seg realisere sier leder i styringsgruppen, ordfører Kari-Anne Opsal.

– Vi er glade for at arbeidet med reguleringsendring nå kommer i gang, og har signalisert at vi ser muligheten for å bidra med finansiering av dette som en del av prosjekt Kanebogen – Margrethe Jørgensens vei forutsatt kostnader innenfor rimelighetens grenser sier Geir Hartz Jørgensen, prosjektleder i Harstadpakken.

For ytterligere informasjon – kontakt:

Geir Hartz Jørgensen, prosjektleder Harstadpakken

Mobil: 905-24001

Oppdatert: 4. november 2022