Permanent innsnevring av kulverten under rv. 83

I forbindelse med etablering av gang- og sykkelstien vil det bli en permanent innsnevring av kulverten (undergangen) under rv. 83 på fv. 7750 Mercurvegen.

Dette betyr at kulverten ikke utvides, men at veien, som tidligere har hatt to kjørefelt, vil få et kjørefelt med vikeplikt for møtende trafikk, samt det nye gang- og sykkelfeltet.

Viktig for trafikksikkerhet

Etableringen av gang- og sykkelfeltet er et viktig tiltak for trafikksikkerheten og framkommeligheten for myke trafikanter i området.

Oppdatert: 23. oktober 2023