Kongsvegen – Mercurvegen
Prosjekt id: 4

Prosjekttype
Gang- og sykkelveg, Kollektiv
Byggestart
Uke 25 2023; del 2 april 2024
Ferdigstilling
Del 1 ferdigstilt; del 2 september 2024
Status
Pågår
Dokumenter

Det bygges gang- og sykkelveg i Kongsvegen og Mercurvegen. Det skal videre bygges en lang støttemur på nedsiden av fylkesvegen fra Seljestadvegen og Steinvegen/Langnesvegen mot nedenforliggende adkomstveg.

Fakta om prosjektet:

Det bygges gang- og sykkelveg i Kongsvegen og Mercurvegen. Bredden vil være 3,5 meter og tilrettelegge for både gående og syklende. Etablering av kantstopp/bussholdeplass, gang- og sykkelveg (deler av strekning), tilpasning/nye avkjørsler, vegbelysning og støttemur.

Det skal videre bygges en lang støttemur på nedsiden av fylkesvegen fra Seljestadvegen og Steinvegen/Langnesvegen mot nedenforliggende adkomstveg. Lengden på denne vil være cirka 300 meter. Støttemurens funksjon er å etablere en samlet adkomst og sikre stabilitet til dagens vegfylling.

I 2023 er arbeidene på delstrekning 1 fra kryss Autoveien til kryss Steinveien blitt ferdigstilt. For 2024 gjenstår det gjennomføringen av delstrekning 2, som går fra kryss Seljestadveien til kryss Steinveien. Arbeidene vil i hovedsak omfatte etablering av en støttemur på 170 meter.

Dette oppnår vi:

Tryggere ferdsel for myke trafikanter. Arbeidet vil også komme bussreisende til gode i form av oppgraderte bussholdeplasser som vil bidra til å gjøre kollektivtilbudet mer tilgjengelig.

Har du noen spørsmål?

Hva gjelder spørsmålet?
Hidden