Oppstart oppgradering av fv. 7750 Kongsveien

Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal (Ap), fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) og fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap), gleder seg over oppgraderingen av Kongsveien.

Oppgraderingen av fv. 7750 Kongsveien like utenfor Harstad sentrum skal startes opp i  sommer.

Kontrakten omfatter strekningen fra krysset Seljestadveien og til krysset Autoveien. Strekningen er på ca. 655 meter. Det er om lag 5.600 kjøretøy som benytter seg av strekningen per dag, og hastigheten ligger på 40 km/t.

– Vi gleder oss over at oppgraderingen av Kongsveien settes i gang, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). Kongsveien og Mercurveien, der anleggsarbeidene også starter opp i sommer, er sentrale ferdselsårer på fylkesvei i Harstad.

I sommer settes oppgradering av Kongsveien i gang,

Bedre veistandard og trafikksikkerhet for gående og syklende

I kontrakten inngår etablering av nytt fortau samt støttemurer, breddeutvidelse, kant og busstopp, ny veioverbygning, veibelysning og tiltak knyttet til handtering av overvann. Kjørebanen er i dag cirka fem meter på det smaleste, og vil stedvis breddeutvides og forbedre veiens kurvatur.

– Prosjektet vil heve veistandarden og spesielt styrke fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende, forklarer Agnete Masternes Hanssen (Ap), fylkesråd for samferdsel.

– Det blir mange prosjekter som gjennomføres i Harstadpakken i 2023, sier Kari-Anne Opsal (Ap), ordfører i Harstad kommune. Vi gleder oss å ha fylkeskommunen med på lag for å legge til rette for framtidens samferdsel i Harstad.

Anleggsarbeidene delt i to delstrekninger

Kontrakten er delt inn i to delstrekninger, fv. 7750 Kongsveien fra krysset mot Autoveien til krysset mot Steinveien / Langnesveien på cirka 360 meter og fv. 7750 fra krysset mot Seljestadveien til krysset mot Steinveien / Langnesveien.

Arbeidene kan settes i gang når avtale er inngått og forventet oppstart er i løpet av sommeren 2023. Arbeidene langs den første strekningen skal ferdigstilles innen oktober 2023, mens den endelige ferdigstillelsen av arbeidene langs den andre delstrekningen skal være innen september 2024.

Entrepriseform er utførelsesentreprise og kontraktstypen er enhetspriskontrakt.

Tilbudsfrist var tirsdag, 28. mars.

Oppdatert: 29. mars 2023