Anleggsarbeid i Kongsveien starter opp etter påske

Dette er et dronebilde over området rundt Kongsveien.
Det blir oppstart av anleggsarbeidene i Kongsveien del 2 etter påske.

Anleggsarbeidene på delstrekning 2 i Kongsveien, som går fra kryss Seljestadveien til kryss Steinveien, vil ha oppstart 2. april.

Delstrekning 2 er på cirka 300 meter. Arbeidene vil i hovedsak omfatte etablering av en støttemur på 170 meter, med tilhørende opparbeiding av en nærliggende adkomstvei. Videre omfattes arbeider med installasjoner for overvannshåndtering og reetablering av kommunale vann- og avløpsanlegg (VA) samt tre stykk kantstopp for buss, veibelysning og noe fortau.

Anleggsarbeid delt i to faser

Redusert framkommelighet i fase 1

Anleggsarbeidet deles i to faser, der fase 1 har oppstart 2. april, og varer ut måneden. Arbeidene omfatter VA-arbeid og bygging av fortau på nedre side av Kongsveien. I denne perioden vil et kjørefelt i vestre del av Kongsveien være stengt, og trafikken reguleres med trafikklys

Fullstenging i fase 2

Etableringen av støttemuren vil, i fase 2, kreve stenging av fv. 7750 på dette stedet i flere uker fra 2. mai. I denne perioden må det graves i hele veibredden.

Beboere langs nedsiden av veien vil kunne benytte seg av det nybygde fortauet fra fase 1 for å komme seg til boliger, samt til parkering i Harstadbotn. Beboere på oppsiden av Kongsveien, langs stikkveien til Bergveien, vil kunne kjøre til eiendommene sine tilnærmet som normalt i anleggsperioden.

Syklende og gående skal benytte seg av Bergveien under anleggsperioden.

– Det er viktig at vi ivaretar de gående, syklende og beboerne på en trygg og sikker måte, sier Eirin Anne Blix, seksjonsleder for utbygging i Troms fylkeskommune.

Arbeidene med delstrekning 2 skal ferdigstilles i september.

Slik reguleres trafikk i fase 1, som har oppstart 2. april.
Oppdatert: 2. april 2024