Starter flere store prosjekter på nordsida

I løpet av høsten 2025 skal Nordsida skole stå ferdig. Det betyr en betydelig oppgradering i området av vannforsyning, delvis utskifting av vann- og avløp-systemet, oppgraderte kollektivholdeplasser, mer fortau og gatelys.

–Det kommer til å bli mye anleggsarbeid i hele området, og det starter midt i juli, sier Harstad kommunes prosjektleder for Harstadpakken, Fred Erik Fredly. Han koordinerer for øyeblikket informasjonen mellom alle partene som er involvert i ulike prosjekter som skal legge til rette for at infrastruktur er klart til skolen åpner.

Skissen gir et overblikk over de planlagte kommunale tiltakene på Berg.
Skissen gir et overblikk over de planlagte kommunale tiltakene på Berg.

Omfattende prosjekter

Det er omfattende arbeider som skal igangsettes. Deler av området har allerede fått oppgradert vann- og avløpssystem samt fortau og gatelys, og det jobbes med å legge til rette for snuplass for bussene i Bergsveien.

– Vi har flere store prosjekter som vi nå går i gang med, slik skissen viser. Det vil få stor innvirkning for de som bor i området. Det vil bli mye graving, mange omkjøringer og endringer underveis, og vi håper på forståelse for arbeidene som skal skje. Det vil påvirke hverdagen til mange i anleggsperioden, sier Fredly.

Han presiserer at det skal legges til rette for myke trafikanter, og det skal skiltes godt for skolevei i anleggsperioden når høsten kommer.

Høydebasseng

Det første prosjektet som starter, er arbeidene med nytt høydebasseng over Åslia. Dette skal sikre nok vann, slukkevann og vanntrykk for hele området mot skolen. Det er i dag lavt trykk, og de som bor høyest i området, merker dette best, ved at vanntrykket faller så snart noen som bor lavere åpner kranene.

– Det er en omfattende jobb, som inkluderer nytt ledningsnett rundt Åslia, for å koble høydebassenget til dagens vann- og avløpssystem, sier Fredly.

Fortau foran Joker

I august starter arbeidene rundt Joker-butikken. Det skal etableres et fortau foran butikken. Dermed må kundeparkeringsplassene vike, og flyttes på andre siden av butikken. Dette gir en bedre og mer oversiktlig løsning både for bilister og myke trafikanter. Det skal i tillegg legges nytt vann- og avløpssystem et stykke nord og sør for Joker-butikken, samt opp Lamoveien.

Fortau og kollektiv

Harstadpakken har også et prosjekt i området, med nytt fortau i Stalheimveien og Gamle Ridevei. Når alt er ferdig, blir det nesten 1200 meter med nytt fortau og gatelys. I tillegg oppgraderes kollektivholdeplassene.

– Det arbeides nå med en utfylling ved Bergsveien for å lage snuplass til alle bussene, både skolebusser og ordinær linje-busser. Det vil også komme et nytt fortau langs Gamle Ridevei til Bergsveien. Her er det enda noe planlegging som foregår. Endelig løsning vil bli vedtatt senere i høst, sier prosjektlederen. 

Nye bussruter

Arbeidene vil påvirke mange aktører, fra post, til renovasjon, blålys og kollektivtrafikk. Blant annet vil bussen få nye ruter etter hvert som prosjektene skrider frem. Disse vil bli opplyst om i Troms fylkestrafikk sin app og på deres nettside. (Se skisser med fase 1 og fase 2).

– Vi vil prioritere kollektivtrafikk, og ellers legger vi til rette så godt vi kan for at hverdagslivet til beboere i de berørte områdene blir så normalt som mulig, men i perioder må man regne med endringer i parkering, post og renovasjon. Vi kommer tilbake til de enkelte med mer informasjon hvordan de blir berørt, sier Fredly.

Oppfordring

Øvrig offentlig og rutegående trafikk som renovasjon og post oppfordres til å benytte samme traséer som kollektiv i fase 1 og fase 2. Disse oppfordres videre til å velge tidspunkt som ikke faller sammen med kollektiv etter som de kommunale gatene er smale og gjør møter vanskelig.

Skissen “Fase 1” viser kollektivtraséer fra mandag 22.juli og fram til midten av oktober. “Fase 2” viser kollektivtraséer fra midten av oktober og fram til skolestart høsten 2025. Tredje og siste skissen gir et overblikk over de planlagte kommunale tiltakene på Berg.

Skissen “Fase 1” viser kollektivtraséer fra mandag 22.juli og fram til midten av oktober.
“Fase 2” viser kollektivtraséer fra midten av oktober og fram til skolestart høsten 2025.
Oppdatert: 5. juli 2024