Offentlig ettersyn: detaljert reguleringsplan for ny Bergseng skole

Hensikt med planarbeidet er å regulere tomt til ny Bergseng skole med tilhørende atkomstveger og tilstøtende boligområde. I tilknytning til skolen skal det også legges til rette for ny flerbrukshall. Det skal reguleres ny atkomstveg til skolen fra Ervikveien, (Fv8670) og nytt kollektivknutepunkt i Bergsveien.

Langs eksisterende kommunale atkomstveger, Stalheimveien og Gamle Ridevei, skal det reguleres nye fortau og bussholdeplasser. Dette er Harstadpakken sin del av prosjektet.

Har du innspill?

Planforslaget med kart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken kan ses her: Dokument 23/15375 – Plansak for offentlig ettersyn – Detaljregulering for ny Bergseng skole – planid 814 – Harstad kommune (acossky.no)

I tillegg er sakens dokumenter lagt ut i rådhusekspedisjonen og på Harstad bibliotek.

Merknader til planforslaget må påføres saksnummer 23/593 og sendes kommunen på e-post til postmottak@harstad.kommune.no eller til Harstad kommune c/o postmottak,

Postboks 1000, 9479 Harstad innen 26.05.2023

Oppdatert: 19. april 2023